Prof.dr.sc. Stipe Botica

 

 

DEKAN od 1994-1998
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 

 

Rođen u Otoku Dalmatinskom 23. veljače 1948. gdje je završio osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju u Sinju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao i diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti te latinski jezik i rimsku književnost. Na istom Fakultetu magistrirao na poslijediplomskom studiju iz književnosti obranom teme „Filip Grabovac i njegovo književno djelo” (1979.). God. 1986. obranio doktorsku disertaciju „Književno djelo Luke Botića (Veze usmene i pisane književnosti hrvatskoga romantizma)” (1986.).

Radio neko vrijeme kao srednjoškolski profesor, a od 1984. kao asistent na Katedri za usmenu književnost. Od 1987. docent na istoimenoj katedri, od 1992. izvanredni, od 1997. redoviti, a od 2002. redoviti profesor u trajnome zvanju.

Bio je pozvani gost-profesor na više fakulteta u zemlji i inozemstvu: Maribor, Pečuh, Budimpešta, Mostar, Ljubljana, Krakov, Pariz.

Od akademske godine 1994./95. do 1997./98. bio je dekanom Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od akad. god. 2006./07. pročelnik je Odsjeka za kroatistiku.

Od 2000. do 2004. obnašao dužnost voditelja Zagrebačke slavističke škole - Hrvatskog seminara za strane slaviste.

Za svoj rad dobio više odličja, među ostalim i medalju rada (1984.) i nagradu za stručni i znanstveni rad s likom Ruđera Boškovića (1995.)

U nastavnom, znanstvenom i stručnom radu pretežito se bavi kroatističkim temama iz povijesti hrvatske književnosti i kulture, posebice usmene književnost i tradicijske kulture te kulturne antropologije. U tome je području napisao pedesetak znanstvenih i stručnih radova. Uredio je i otisnuo petnaestak knjiga.

Bibliografija

Autorske knjige
1. Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
2. Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
3. Andrija Kačić Miošić, Školska knjiga et al., Zagreb, 2003.
4. Suvremeni hrvatski grafiti, P.I.P. Naklada Pavičić, Zagreb, 2000. (1. izdanje), 2010. (2., nadopunjeno izdanje
5. Lijepa naša baština. Književno-antropološke teme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1998.
6. Biblija i hrvatska kulturna tradicija, v.n., Zagreb, 1995.
7. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
8. Filip Grabovac, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1990.
9. Luka Botić, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1989.

Priređivačke knjige
1. Narodne poslovice (Mate Ujevića), Institut za etnologiju, Zagreb, 2011.
2. Hrvatske narodne pjesme (Mihovila Pavlinovića), knjiga druga, Splitski književni krug, Split, 2008.
3. Hrvatske narodne pjesme (Mihovila Pavlinovića), knjiga prva, Splitski književni krug, Split, 2007.
4. Kad ti kuća gori, a ti se ogrij, Zbirka poslovica Bartula Matijace, P.I.P. Naklada Pavičić, Zagreb, 2007.
5. Usmene lirske pjesme, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
6. Luka Botić: djela, Splitski književni krug, Split, 1990.
7. Biserno uresje. Izbor hrvatske usmene ljubavne poezije, Mladost, Zagreb, 1990. (1. izdanje), Školske novine, Zagreb, 1994. (2. izdanje), Alfa, Zagreb, 1998. (3. izdanje)

sbotica@ffzg.hr