Akademik prof. emeritus dr.sc. Slavko Matić

 

DEKAN od 1992. do 1996.
Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
1997. Redoviti član Akademije šumarskih znanosti
2004. Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 

 

Značajnija priznanja:
2000. Doktor honoris causa na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom Sveučilištu u Brnu
2003. Doktor honoris causa na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu u Slovačkoj.

 

Rođen 20. siječnja 1938. godine u Livnu. Pučku školu i gimnaziju završio u obiteljskom zavičaju Kninu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1962. godine. Radio je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1963. do 2003. godine, kada je umirovljen. Magistrirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine obranivši temu »Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)«. Doktorirao je 1980. godine na istom Fakultetu obranivši disertaciju »Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru«. Za redovitoga profesora izabran je 1986. godine. Godine 1991. ponovno je izabran u isto zvanje, a 1997. godine je stekao trajno zvanje redovitoga profesora. Za profesora emeritusa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2004. godine. Godine 2000. dodijeljeno mu je počasno zvanje doktor honoris causa na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom Sveučilištu u Brnu. Istovrsno zvanje dodijeljeno mu je 2003. godine na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu u Slovačkoj. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2004. godine. Predsjednik je Znanstvenoga vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za poljoprivredu i šumarstvo te voditelj Akademijina Centra za znanstveni rad u Vinkovcima. Redoviti je član i predsjednik Akademije šumarskih znanosti od 1997. U dva mandata biran je za dekana (1992., 1994. – 1996.), a u tri mandata za prodekana Šumarskoga fakulteta (1982. – 1984., 1984. – 1986., 1990. – 1992.) Sveučilišta u Zagrebu. Bio je predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta (1997. – 2003.) i predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta (1986. – 2003.).

 

ZADUŽENJA U TIJEKU:
Predsjednik Akademije šumarskih znanosti  
Predsjednik Znanstvenoga vijeća HAZU za poljoprivredu i šumarstvo,
Voditelj HAZU Centra za znanstveni rad u Vinkovcima. 

 

e-mail: slavko.matic@zg.t-com.hr

web stranica: http://info.hazu.hr/slavko_matic_biografija