Prof. emeritus dr.sc. Marija Kaštelan Macan

Dr. sc. Marija Kaštelan-Macan

 

 

DEKANICA od 1991. - 1993.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Sveučilište u Zagrebu

 

 

 

Značajnija priznanja:
1996. Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinsk
1997. Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića i Redom hrvatskoga pletera
2004. Nagrada Fran Bošnjaković za promicanje tehničkih znanosti
2005. Nagrada Franjo Hanaman za promicanje imena FKIT-a i
2008. Nagrada grada Zagreba


Rođena u Dubrovniku 23. svibnja 1939., maturirala u Zagrebu 1957. Na Tehnološkom fakultetu diplomirala 1962., magistrirala 1968. te 1973. doktorirala tezom Teorijske osnove kromatografskoga procesa na tankom sloju. U Zavodu za analitičku kemiju od 1963. je  asistentica, od 1975. znanstvena suradnica, od 1977. docentica., od 1982. izvanredna te od 1987. do umirovljenja 2007. redovita profesorica. U  zvanje professor emeritus izabrana je 2008. Na dodiplomskim studijima bila nositeljica kolegija Analitička kemija II.,  Ispitivanje materijala, Ispitivanje kvalitete te Kemija okoliša. Na doktorskim studijima osmislila kolegije Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Kemijska obradba otpadnih voda i Nadzor nad kvalitetom okoliša.

Znanstveno se bavi analitičkim tehnikama odjeljivanja, posebice razvojem i optimiranjem kromatografskih sustava te njihovom primjenom u analizi okoliša. Autorica je i suautorica 12 knjiga i udžbenika, 13 poglavlja u knjigama te urednica 11 izdanja. Objavila je  više od 150  radova, pretežito u međunarodno citiranim znanstvenim časopisima te 70-ak popularizacijskih priloga i enciklopedijskih natuknica. Voditeljica znanstvenih projekata MZOŠ-a od 1987.. suvoditeljica europskg FP6 projekta (2004.-2007.), te projekta „Unity through Knowledge“ fonda (UKF) (2007.-2010.).

Bavi se poviješću znanosti i izgradnjom hrvatskoga analitičkog nazivlja kao voditeljica  projekta MZOŠ-a „Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji“ i suvoditeljica projekta „Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja“ unutar programa STRUNA Hrvatske zaklade za znanost.

Na Sveučilištu vodila projekte obilježavanja 75. obljetnice tehničkih fakulteta (1994.), te 100. obljetnice rođenja nobelovca Vladimira Preloga (2006.-2010.). Bila je članica Matičnoga povjerenstva za kemiju (1993.-2005.) i  predsjednica Odbora za znanstveni, stručni i umjetnički rad (2002.-07.).

Bila je prva dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (1991.-1993.), pomoćnica ministra u Ministarstvu razvitka i obnove (1995.-2000.), predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša RH (2004.-05.). Jedna je od utemeljitelja alumni Društva diplomiranih inženjera i prijatelja KTS-a  (AMACIZ), utemeljiteljica Akademskoga zbora Chemicae ingeniariae alumni (1991.) i glavna urednica Glasnika AMACIZ-a ( 2002.-07.).  Članica je utemeljiteljica i potpredsjednica udruge Hrvatski laboratoriji (CROLAB, 2002.-07.), danas počasna članica .


mmacan@fkit.hr