Prof.dr.sc. Ljiljana Igrić


Dekanica u dva mandata od 1995-1999
Edukacijako-rehabilitacijski fakultet,Sveučilište u Zagrebu

 

 

Značajnije priznanje:
1996. godine medalja Red Danice Hrvatske  s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo,socijalnu skrb i promicanje moralnih vrednota.

Rođena: 20.11.1944. u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje,
Završila je dva diplomska studija: 1969. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu,(tadašnjem Fakultetu za defektologiju) Sveučilišta u Zagrebu, smjer profesor defektolog, a 1974. na Filozofskom fakultetu, studij psihologije. Magistrirala je  školsku medicinu 1977. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 1981. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu psihoterapeuta stekla je 1998.godine, a 2000. diplomu supervizora na Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit, Fritz Perls Institut, Düsseldorf.

Od 1969. do 2013, radi na Edukacijsko.-rehabilitacijskom fakultetu, kada je umirovljena kao  redoviti profesor u trajnom zvanju.

Vanjski je suradnik York University, Faculty of Graduate Studies Critical Disability Studies od2006.godine. 

Dvoje djece: Ivana i Martina te unuka Luna. 

Nastavno djelovanje:
Nastava na prediplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju iz područja intelektualnih teškoća, inkluzivnog obrazovanja i prava osoba s invaliditetom,  grupnog rada i supervizije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na  Univerzitetu u Tuzli. Predavala je i na poslijediplomskom studiju na Medicinskom fakultetu Sveiučilišta u Zagtebu (Psihotrauma) te na poslijediplpmskom studiju Pravnog fakulteta ,Studij socijalnog rada (Supervizija u socijalnom radu)  Sveučilište u Zagrebu.  

Znanstveno-istraživačko djelovanje:
Modeli i programi inkluzivnog obrazovanja, stavovi uže i šire sredine prema djeci i osobama s invaliditetom i programi transformacije stavova, prava osoba s invaliditetom. mentalno zdravlje, obitelj djece s teškoćama i podrška obitelji, supervizija u inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji. Osnovala je poslijediplomski doktrski studij Studij invaliditeta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Svučilište u Zagrebu  Bila je članicom programskih odbora niza znanstvenih i stručnih nacionalnih i međunarodnih skupova te članicom međunarodnih znanstveno-istraživačkih i stručnih udruženja ( IASSID, EAMHID). Vodila je nacionalne i međunarodne znanstvene i stručne projekte. Objavila je preko 100 znanstvenih, stručnih radova i više priručnika ,a od 2013. do 2015. je objavljeno pet knjiga u kojima je  koautorica, a u dvije i urednica.

Značajnije predhodne funkcije:
Prodekanica za nastavu u dva mandata i dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u dva mandata, voditeljica Centra za rehabilitaciju fakulteta, voditeljica Kabineta za psihotreapiju Centra. Članica Vijeća za djecu RH, Povjerenstava Vlade RH za osobe s invaliditetom te voditeljica ili članica  radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva znanosti ,obrazovanja i športa te radnih skupina za izradu nacionalnih strategija za prava djece i osoba s invaliditetom 

ZADUŽENJA U TIJEKU
Vanjski je suradnik York University, Faculty of Graduate Studies Critical Disability Studies
Focal point za Hrvatsku CoE/EU projekta ” Regional Support for Inclusive Education”
Predsjednica Centra inkluzivne potpore IDEM , voditeljica Savjetovališta za roditelje  Centra, supervizorica mobilnih stručnih timova i asistenata u nastavi, voditeljica  EU projekata
Stručna je voditeljica Centra za cjeloživotno učenje IDEM, edukatorica formalnih I neformalnih programa 
Članica upravnih i nadzornih odbora stručnih udruženja  ( DGIPH, HDSOR, DMZITRP).

ljiljana.igric@zg.htnet.hr

Zamjenica predsjednika Kluba dekana